Utansjö järnbruk (1738 – 1881/1894)
Omkring 1870 anlade trävaruhandlare M D Sundin en liten lokomobilsåg på Åbordsön.

1874 bestod sågen av en enkel ram och försågade ca 20.000 timmer. Samma år övertogs sågen av sjökapten Nordstrand.

1886 såldes sågen till agronom J Westlinder. Sågen byggdes om till en ångsåg om två ramar.

 

 
     
1889 såldes sågen till disponent P H Norberg. I köpet ingick, förutom sågen, även arbetarkasern, ångbåtsbrygga och tillhörande mark. Norberg bildade Åbords Sågverks AB och drev sågen till 1896.

1896 såldes sågen till Åbords Nya Ångsågs AB.

1910 ägdes Åbords Nya Ångsågs AB av Utansjö bruk och taxerades till 5.500 rdr.
     
Utansjö cellulosafabrik (1897/1900 -)
Utansjö sulfitfabrik 1903.

Ur: Valeur, 2000, "Papper och massa i Ångermanland", s 116.
Den 25 februari 1896 sammanträdde representanter för ett tiotal av Ådalens större sågverk, "intresserade för anläggning af en cellulosafabrik efter Ångermanälfven", på Hotel Norrland i Härnösand.

Den 1 november 1897 hölls konstituerande bolagsstämma med intressenterna i Utansjö Cellulosa Aktiebolag.

 
     

Sammanlagt deltog 15 företag i projektet, samtliga med skogsegendomar och sågverk i Ådalen. De största var Sandviken (Fritz Versteegh), Graningeverken (Arend Versteegh) och Sandö/Dal (Seth Kempe).

Råvaran skulle utgöras av "toppar och undertryckt skog, i främsta rummet från de sågverksbolags skogsegendomar, vilka tecknar sig som intressenter". Fabriken, som skulle bli den första för sulfitmassa i Ådalen, togs i drift i mars 1900.

Under första året uppgick produktionen av sulfitmassa till 5.911 ton. 1916 uppgick produktionen till 20.516 ton.

<< Tillbaka